Rekrutacja

Kontakt

Contact Us

Nasze galerie

photo album 256

Pliki do pobrania

five-fat-files

bip logo 2

 

Realizujemy projekt

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH

USŁUG PUBLICZNYCH W GDYNI

 

logo e-dziennika.jpeg

Rekrutacja do klas pierwszych - dokumentacja

W procesie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych obowiązują następujące dokumenty:

 

 

O zasadach rekrutacji do klasy pierwszej przeczytasz TUTAJ

O harmonogramie rekrutacji do klasy pierwszej przeczytasz TUTAJ

Harmonogram rekrutacji i składania dokumentów do klas pierwszych

Lp.

                   Rodzaj czynności

   Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

     Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca 2016 r.

do 15 kwietnia 2016 r.

   do godz. 15.00

od 30 maja 2016 r.

do 01 czerwca 2016 r.

   do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18 kwietnia 2016 r.

do 22 kwietnia 2016 r.

od 07 czerwca 2016 r.

do 08 czerwca 2016 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

05 maja 2016 r.

   o godz. 12.00

13 czerwca 2016 r.

   o godz.12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 09 maja 2016 r.

do 13 maja 2016 r.

   do godz.15.00

od 13 czerwca 2016 r.

do 14 czerwca 2016 r.

   do godz.15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 maja 2016 r.

   o godz. 12.00

   15 czerwca 2016 r.

       o godz.12.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych, o ile szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, po terminie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

             x

29 sierpnia 2016 r.

o godz.12.00

Obwód szkoły

Dyrektor szkoły informuje, że obwód Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni obejmuje następujące ulice:

 1. Górna
 2. A. Grottgera
 3. F. Focha
 4. E. Orzeszkowej
 5. M. Reja
 6. Śniadeckich
 7. W. Syrokomli
 8. Bpa. Dominika
 9. K. Ujejskiego
 10. K. Tetmajera od 21 wzwyż 22
 11. Legionów 33- 99 i 34- 98
 12. M. Kopernika 1- 73i 2- 84
 13. Al. Zwycięstwa 2- 62
 14. Świętojańska 113 – 145 i 124 – 134
 15. Dąbrowskiego,
 16. Wojewody Wachowiaka
 17. Gen. Maczka
 18. Dywizji Kościuszkowskiej
 19. Harcerska
 20. Hetmańska
 21. Kasztelańska
 22. Senatorska
 23. G. Narutowicza
 24. Wojewódzka

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych - "zerówek"

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 marca 2016 r.

do 31 marca 2016 r.

   do godz. 15.00

od 19 kwietnia 2016 r.

do 21 kwietnia 2016 r.

   do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 kwietnia 2016 r.

do 05 kwietnia 2016 r.

od 22 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

nie zakwalifikowanych

12 kwietnia 2016 r.

   o godz. 15.00

   05 maja 2016 r.

     o godz.15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 kwietnia 2016 r.

do 15 kwietnia 2016 r.

     do godz. 17.00

od 05 maja 2016 r.

do 09 maja 2016 r.

do godz. 17.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2016 r.

   o godz. 15.00

11 maja 2016 r.

   o godz.15.00

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego - zerówki

Ustala się następujące kryteria i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym drugiego etapu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia:

1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
2) dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;
3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
4) dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - 8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) - 2 pkt.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
2) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
4) oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
5) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są BEZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO na podstawie zgłoszenia

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt,
3) niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt,
7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt,
8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

 

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,
6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.)
7) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
8) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.