Kontakt

Contact Us

Nasze galerie

photo album 256

Pliki do pobrania

five-fat-files

bip logo 2

 

Realizujemy projekt

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH

USŁUG PUBLICZNYCH W GDYNI

 

logo e-dziennika.jpeg

Obwód szkoły

Dyrektor szkoły informuje, że obwód Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni obejmuje następujące ulice:

 1. Górna
 2. A. Grottgera
 3. F. Focha
 4. E. Orzeszkowej
 5. M. Reja
 6. Śniadeckich
 7. W. Syrokomli
 8. Bpa. Dominika
 9. K. Ujejskiego
 10. K. Tetmajera od 21 wzwyż 22
 11. Legionów 33- 99 i 34- 98
 12. M. Kopernika 1- 73i 2- 84
 13. Al. Zwycięstwa 2- 62
 14. Świętojańska 113 – 145 i 124 – 134
 15. Dąbrowskiego,
 16. Wojewody Wachowiaka
 17. Gen. Maczka
 18. Dywizji Kościuszkowskiej
 19. Harcerska
 20. Hetmańska
 21. Kasztelańska
 22. Senatorska
 23. G. Narutowicza
 24. Wojewódzka

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - zerówki

DokumentyUWAGA! Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się w systemie elektronicznym i trwa do 15 kwietnia. Pod tym adresem: https://gdynia.formico.pl/formico-parents/main.action należy zalogować się, wypełnić elektronicznie wniosek wybierając naszą szkołę (oddziały przedszkolne) i dostarczyć go do szkoły.

 

Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia rekrutacji dostępna jest TUTAJ

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie, przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, złożony zgodnie z określonym wzorem, do dyrektora szkoły do dnia 22 kwietnia 2015 r.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Zadania komisji rekrutacyjnej oraz etapy jej pracy i sposoby dokumentowania określają przepisy ustawy o systemie oświaty i opracowana w szkole na ich podstawie procedura.
 6. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole
2) do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata
3) kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o kształceniu specjalnym
5) położenie szkoły znajduje się na trasie lub w pobliżu miejsca pracy rodziców kandydata
6) bliscy krewni lub opiekunowie kandydata zamieszkują w pobliżu szkoły i zapewniają w razie potrzeby opiekę dziecku.

7. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

1) składanie wniosków wraz z załącznikami – do 22 kwietnia 2015 r.
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 27 maja 2015 r. godz. 12.00
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - do 27 maja 2015 r. godz. 15.00.
8. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć dokumenty:
1) akt urodzenia kandydata
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
3) oświadczenie rodziców kandydata o miejscu świadczenia pracy
4) oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zamieszkania bliskich krewnych lub opiekunów zapewniających w razie potrzeby opiekę dziecku.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8, składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kpa (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą też być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
10. Ustala się, że dokumenty, o których mowa w pkt 8 i pkt 9, składane są w terminie złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły - do 22 kwietnia 2015 r.
11. Ustala się sposób przeliczania punktów:
1) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 50 pkt,
2) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 20 pkt,
3) kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 50 pkt,
4) położenie szkoły znajduje się na trasie lub w pobliżu miejsca pracy rodziców kandydata – 10 pkt,
5) bliscy krewni lub opiekunowie kandydata zamieszkują w pobliżu szkoły i zapewniają w razie potrzeby opiekę dziecku – 10 pkt.

 

W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo ma kandydat, który uzyskał punkty z wyżej punktowanej kategorii.

 

12. Postępowanie odwoławcze określa ustawa o systemie oświaty i procedura szkolna opracowana na jej podstawie.
13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego